18 - Verkeersveiligheidsaudits en -inspecties -> effectief

Verkeersveiligheidsaudits en -inspecties kunnen inzicht geven in potentieel gevaarlijke situaties van bestaande of nog aan te leggen wegen. Op die manier kunnen ongevallen worden voorkomen en probleempunten tijdig aangepakt.

Risico-indicator: Veilige wegen


Wat is een verkeersveiligheidsaudit?
Een verkeersveiligheidsaudit is een geformaliseerde, gestandaardiseerde procedure om potentiële verkeersveiligheidsproblemen van een bestaande of toekomstige weg door een onafhankelijke auditor in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden opgesteld om die problemen aan te pakken. Idealiter wordt een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd in de verschillende stadia van ontwerp en aanleg van weginfrastructuur. Dit sluit aan bij risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, zoals dat in steeds meer gemeenten en provincies vorm krijgt. In Nederland is voor rijkswegen een verkeersveiligheidsaudit verplicht voor alle infrastructuurprojecten in het geval van nieuwbouw en reconstructies. Provincies krijgen naar verwachting door EU-Richtlijn (RISM II Road Infrastructure Safety Management) in 2021 te maken met een verplichte verkeersveiligheidsaudit voor een (deel van) de provinciale N-wegen.
 
Doel van de Verkeersveiligheidsaudit
Doel van de audit is om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de verkeersveiligheidsrisico’s die het ontwerp met zich meebrengt. Zo kan de wegbeheerder deze problemen nog oplossen tijdens het ontwerpproces, of in ieder geval voordat het verkeer de weg gaat gebruiken.
 
Inspectie van bestaande wegen
Ook bestaande wegen kunnen periodiek worden geïnspecteerd op potentieel gevaarlijke situaties. Dat kan gaan om scheuren in het wegdek, kapotte verkeerslichten of versleten markeringen, maar bijvoorbeeld ook om een zicht-belemmerende reclamezuil die er eerder nog niet stond.
 
Positieve effecten
Verkeersveiligheidsaudits en -inspecties worden in de regel uitgevoerd door multidisciplinaire teams van onafhankelijke experts. Voor de rijkswegen in Nederland wordt de verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd door twee onafhankelijke auditoren. Zij moeten in het bezit zijn van het certificaat ‘Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet’.
Hoewel er nog relatief weinig onderzoek naar is gedaan, lijken de effecten op de verkeersveiligheid positief. Een aantal internationale studies laat zien dat verkeersveiligheidsaudits en -inspecties samen kunnen leiden tot gemiddeld 60% minder ongevallen op de betreffende weg.
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn gebaseerd op data uit Canada, Griekenland, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven