Regiobijeenkomst Noord-Holland

Bekijk de presentaties.

Zo’n 60 mensen afkomstig uit gemeenten en de provincie waren op 23 mei 2019 verzameld in de mooie provincielocatie op de Dreef in Haarlem voor een regiobijeenkomst over de verdere uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV2030).

Eerder waren in april en mei in de deelregio’s al sessies geweest over het wat en hoe SPV. Nu stond de eerste stap naar verdere uitwerking van een risico-analyse op het programma.

 Maar niet voordat er drie inleidingen waren geweest:

Frans Bekhuis van CROW gaf nog een overview van het SPV-gedachtengoed en ging vooral in op wat mensen konden verwachten van het ‘Kennisnetwerk SPV’ waarvan CROW en SWOV de aanjagers zijn.  Een website (www.kennisnetwerkspv.nl) is o.a. al in de lucht waar praktische kennis wordt aangeboden. Daarnaast is er een helpdesk, worden naast deze regio-bijeenkomsten ook verdiepende bijeenkomsten gehouden en zal er een dynamische kennisagenda komen met vragen waar de komende jaren aan wordt gewerkt. Het kennisnetwerk kent een financiering van vijf jaar.  

Gert Jan Wijlhuizen van SWOV ging vervolgens in op de risicogestuurde benadering. Met de analogie van het terugbrengen van het aantal malariaslachtoffers naar nul  (met de mug als ziekteveroorzaker) wist hij duidelijk te maken welke denkstappen je moet zetten om tot je belangrijkste risico’s te komen. De laatste sheet in zijn presentatie gaf hij aan wat de eerste stappen zijn om te zetten bij een risico-analyse:

 • Krijg zicht op het verkeersbeeld (verkeerstellingen: gemotoriseerd, fiets, voetganger)
 • Kies gebieden met hoogste intensiteiten
 • Breng kwaliteit infra en snelheid in kaart (nul-meting)
 • Verbeter infra en handhaaf/verlaag snelheid
 • Breng periodiek kwaliteit infra en snelheid in kaart (monitor_1-meting).

 

Tenslotte gaf Adriaan Walraad (adviseur) zijn visie op een aanvullende wegcategorisering voor de fiets (de ‘bestemmingsplaats’ zoals woonerf of schoolomgeving) en de aandacht voor subjectieve beleving daarbij. Motto is om van ‘grijze’ wegen ‘witte’ wegen te maken. Een extra categorie 30 op een weg die te druk is en dus geen woonstraat. Dit geeft kansen om 30 de norm te maken binnen de bebouwde kom onder de voorwaarde dat 50 kan als dat aantoonbaar veilig is. Ook is dit een opmaat naar ‘basiskenmerken fiets’ analoog aan de basis wegkenmerken voor het autoverkeer.  

De green paper die momenteel beschikbaar is wordt in het veld getoetst en in Friesland gaan een drietal gemeentes het gedachtengoed in de praktijk toetsen.  

Tijdens de presentaties kwamen de volgende vragen en opmerkingen naar boven:

 •     Let op interpretatie van de cijfers i.r.t. de expositie
 •     De vraag: hoe kom je erachter welke neveneffecten invloed hebben, hoe krijg je de cijfers ‘zuiver’?
 •     Hoe pas je de focus op bepaalde risico(doel-)groepen toe in de risicogestuurde aanpak?
 •     Waar zit de aandacht voor gedragsbeïnvloeding?
 •     Kijk naar wie wat doet op welk niveau: het Rijk heeft bijvoorbeeld de mono-campagne. Sluit daar op aan of doe andere zaken die meer op het lokale niveau horen.
 •     Een gemeente: ik doe al best veel aan infrastructuur, ik verwacht eigenlijk meer van het inzetten op gedragsinterventies. Ook als je gebied als 30 is ingericht kan je namelijk nog steeds te hard rijden.


Risico-analyse: werksessie
Richard van der Werken gaf vervolgens een inleiding op de werksessie die erna kwam. Welke ongevallen spelen er, hoe haal je daar de wegen uit die je nader moet bekijken. Welke cijfers zijn opvallend in de regio’s en in sommige steden? Hastig had een regionale ongevallenanalyse gemaakt voor de diverse regio’s.

En toen was het aan de slag bij de regiotafels.

Als basis lag er voor iedere regio een uitdraai van twee bronnen: de ongevallen uit het verkeersveiligheidskompas van Hastig én een analyse vanuit het LIS-systeem van ongevallen op de spoedeisende hulp in de regio.

Een paar noties uit (een paar) tafels:

Regio Noord-West Friesland:

 •  Beverwijk: geen tijd, geen prioriteit, geen middelen. Er kan alleen werk met werk worden gemaakt als het gaat om infra. Geen eigen budget om aanvullend zelf dingen te doen.
 •  M.b.t. de cijfers die op tafel lagen: risicoGROEPEN is niet hetzelfde als RISICO’s. Haal dat niet door elkaar!
 •  Wat opvalt is dat in de cijfers van VeiligheidNL veel meer fietsers zitten dan in de ‘officiële’ registratie.
 •  Velsen: er is wel bestuurlijk prioriteit voor verkeersveiligheid
 •  Heemskerk: politiek geen roep om een structurele aanpak of een plan. Wel kans om dit nu te doen.
 •  Al die meldpunten om zaken te melden door burgers leiden tot veel meer ad-hoc-acties en staan een gestructureerde benadering in de weg.
 •  De trend om verkeerseducatie in tenders uit te besteden aan partijen die geen binding hebben met de regio wordt door de Fietsersbond als negatief gezien.
 •  De basiskennis van verkeersdeelnemers moet omhoog. Dit is een landelijke verantwoordelijkheid.
 •  Velsen heeft interesse om mee te lezen met het concept-stappenplan waar SWOV aan bezig is.
 
 •  

Regio Kop van Noord-Holland

Helemaal eens met conclusie van Wilma, met de ongevallencijfers alleen werk je niet risicogestuurd. Dat is zo 2.0. In de probleemverkenning kwam ‘fiets’ als risico naar voren. Maar ‘fiets’ is geen risico!  

Kenmerkend verkeersbeeld in de Kop:

 •     Veranderende rol van landbouwverkeer
 •     Lintbebouwing
 •     Ongevalsbetrokkenheid van fiets
 •     Relatief hoge leeftijd van slachtoffers
 •     Ongevallen komen veel voor midden op de dag (12-16 uur)


Gooi en Vechtstreek (Gert Jan):

 •     Er werd uitvoerig in uitgereikte tabellen gekeken
 •     Waren verrast door grote proportie fietsers in VeiligheidNL-rapportage.
 •     Geen goed beeld van fietsstromen en voetgangers, gemotoriseerd verkeer is in model; jaarlijkse telling.
 •     Heb het belang aangegeven van een goed beeld van verkeerstromen in gemeente.
 

 1

Afsluiting
Ruth Clabbers gaf de afsluiting waarin ze haar persoonlijke betrokkenheid toonde bij het thema en ook aangaf dat het Kennisnetwerk nog verdiepende sessies gaat doen in de loop van het jaar op bijvoorbeeld een thema als landbouwverkeer of bevoorrading winkels. In het najaar moeten de risico-analyses klaar zijn. 


Presentaties

greenpaper wegcategorisering fiets
Regionale werksessie verkeersveiligheid
Bekijk hier nog meer foto's


Terug naar 'Bijeenkomsten archief'
Submenu openen

Regiobijeenkomst Noord-Holland

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven