Geertje Hegeman (IenW) gaat voor verbinding in verkeersveiligheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de verbinding gezocht met partijen die een rol hebben in verkeersveiligheid, zegt Geertje Hegeman, afdelingshoofd Verkeersveiligheid van IenW over het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) 2022-2025. "De inbreng van deze partijen zie je terug in de vijf thema's, die voor iedereen herkenbaar zijn."


Het afgelopen jaar heeft de afdeling Verkeersveiligheid van IenW in nauwe samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) sessies georganiseerd waar verkeersveiligheidspartners actief aan deelnamen. "We kozen voor minder thema's, uitgewerkt in maatregelen", blikt Geertje Hegeman terug. "Als eerste uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) had het LAP 2019-2021 negen thema's en 55 maatregelen, waarvan de ene in een week klaar was en de andere nu nog doorloopt. Daar wilden we meer balans in brengen. Het LAP 2022-2025 heeft vijf thema's met 15 actielijnen en daaronder 43 maatregelen. Het actieplan is nu meer gestructureerd dan het vorige."
 
Investeringsimpuls
De Investeringsimpuls Verkeersveiligheid is opgenomen als een van de maatregelen uit het LAP 2022-2025. Een aanvraag voor cofinanciering uit de tweede tranche van de investeringsimpuls kunnen overheden naar verwachting vanaf 1 juli indienen. Een voorwaarde daarbij is dat de aanvrager beschikt over een risicoanalyse. Geertje: "We willen graag dat alle gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen met wegen in beheer gebruikmaken van hun deel van deze tranche.” IenW start een ondersteuningstraject, waarvoor binnenkort meer informatie is te vinden op www.investeringsimpulsspv.nl. Op de site komt het aanvraagformulier. 
 
Halvering verkeersslachtoffers 2030
De motie-Geurts over de halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 is nog niet meegenomen in het LAP. Ter voorbereiding voor de halveringsmaatregelen hebben partijen als IPO, VNG, Verkeersveiligheidscoalitie, G4, Fietsersbond en VVN deelgenomen aan een rondetafelgesprek. Deze partijen hadden hun eigen prioritaire maatregelen waarvan zij denken dat die gaan zorgen voor halvering van verkeersslachtoffers. In het gesprek hebben de partners één gezamenlijke top 10-maatregelen geformuleerd. Onder andere de snelheidslimiet van 30 km/uur binnen de kom, de al dan niet verplichte invoering van de fietshelm en meer handhaving staan in deze top 10. Die lijst heeft IenW aan de SWOV gegeven om te laten doorrekenen of daarmee de halvering inderdaad wordt gehaald. De resultaten van de doorrekening worden in de zomer verwacht. 
Geertje Hegeman: "Als de doorrekening gereed is, gaan we kijken wat daar voor nodig is. Dat is per maatregel verschillend. Sommige maatregelen moeten wij als Rijk oppakken, maar voor de meeste hebben we hulp nodig van andere partijen."
 
Risico’s beperken
Nul verkeersslachtoffers in 2050 is de ambitie uit het SPV, maar hoe realistisch is dat streven? Uit de laatste cijfers van VeiligheidNL en het CBS blijkt dat steeds meer fietsende ouderen een ongeval krijgen. Geertje: "Het aantal ouderen neemt toe en ouderen blijven ook steeds langer mobiel. Gelukkig blijkt uit onderzoeken dat de gezondheidswinst voor fietsende ouderen nog altijd groter is dan de extra risico's die ze lopen door verkeersonveiligheid. Ze moeten dus vooral lekker blijven fietsen. Maar wij moeten wel de goede keuzes maken om de risico's te verminderen."
 
Gedragsmaatregelen
Bij de introductie van de Investeringsimpuls is afgesproken dat 10% van het geld is bestemd voor innovatie en gedragsmaatregelen. De focus lijkt nu vooral te liggen op inframaatregelen in het kader van de tweede tranche. Met name de gedragskant lijkt op de achtergrond geraakt. Maar niet voor Geertje Hegeman. "Ik ben voorstander van veilige infrastructuur, veilige voertuigen én veilig gedrag. Die drie heb je altijd nodig. We hebben voorbeelden van snelfietsroutes die niet werden gebruikt omdat fietsers niet wisten dat ze er lagen. Na publiciteits- en gedragscampagnes worden die fietsroutes nu wél goed gebruikt. En er zijn ook gedragingen die je met veilige infrastructuur nauwelijks kunt beïnvloeden, zoals rijden onder invloed en afleiding. Hier is onze afdeling continu mee bezig. Ik verwacht dat we komend jaar stappen kunnen zetten voor dit deel van de investeringsimpuls." 
 
Eén jaar afdelingshoofd
Geertje Hegeman kwam in april 2021 over van Rijkswaterstaat waar zij toen nog maar een jaar werkte. Dáárvoor werkte ze 12 jaar bij RoyalHaskoningDHV en gaf leiding aan het team Sustainable Mobility. In het jaar bij Rijkswaterstaat raakte ze 'bijna gebiologeerd' door het beleidswerk bij IenW, waar het verkeersveiligheidscluster van Rijkswaterstaat veel mee samenwerkt. Toen bij IenW de functie van afdelingshoofd beschikbaar kwam, heeft ze direct gesolliciteerd. “De afdeling heeft wel even moeten wennen aan een leidinggevende met een inhoudelijke achtergrond (Geertje is gepromoveerd op verkeersveiligheid, red.). En ik heb heel veel geleerd van mijn collega’s op het politiek-bestuurlijke vlak. Met verkeersveiligheid als prioriteit in het coalitieakkoord gaan we, samen met alle partners, ontzettend ons best doen om de verkeersveiligheid de komende jaren te verbeteren.”

Terug naar '2022'
Submenu openen

Geertje Hegeman (IenW) gaat voor verbinding in verkeersveiligheid

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven