IenW keert 75 miljoen uit in tweede tranche investeringsimpuls

Van de 100 miljoen euro die het ministerie van IenW beschikbaar had gesteld voor de tweede tranche investeringsimpuls verkeersveiligheid, is 75 miljoen toegekend. Het meeste geld gaat naar snelheid werende maatregelen en naar fietspaden.


De 75 miljoen euro voor verkeersveilige maatregelen is iets minder dan het ministerie van IenW in december 2022 liet weten. Toen werd rekening gehouden met 18 miljoen die over zou blijven. De verklaring voor het feit dat een kwart van het beschikbare budget niet wordt uitgekeerd is dat niet alle decentrale overheden een aanvraag hebben ingediend en andere het 'plafondbedrag' niet hebben benut. De 25 miljoen die overblijft, gaat naar volgende tranches. 
 
Van de bestede 75 miljoen euro gaat 90 procent naar gemeenten en 10 procent naar provincies en waterschappen, laat minister Mark Harbers in een brief aan de Tweede Kamer weten. Van de 365 decentrale overheden hebben er 264 een aanvraag ingediend en een rijksbijdrage ontvangen. Dit zijn 57 aanvragen meer dan bij de eerste tranche.
 
In de eerste tranche is 165 miljoen euro gehonoreerd. Het totaal van de eerste en tweede tranche is 240 miljoen. Dat is bijna de helft van de 500 miljoen euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt om een impuls te geven aan de verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet. Dit geld wordt in verschillende tranches uitgegeven op basis van 50% cofinanciering door lagere overheden.
 

Soort maatregelen

De aanvragen voor de tweede tranche hadden vooral betrekking op maatregelen binnen de bebouwde kom en dan het vaakst op infrastructuur die de snelheid remt. Denk aan kruispuntplateaus, drempels en het afwaarderen van een 50km/uur-weg naar 30 km/uur. Een infographic geeft aan waar de subsidie naartoe gaat.
 
De aanvragen met het meeste aantal kilometers weglengte hadden met name betrekking op het fietsverkeer. Denk aan maatregelen als het aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden, het aanleggen van een vrijliggend fietspad, het verbreden van fietspaden en het vervangen van de verharding van een fietspad van tegels naar asfalt.
 

Plafondbedrag

Voor de verdeling van het geld uit de tweede tranche gold een plafondbedrag per overheid op basis van het aantal kilometer wegen in beheer bij de aanvrager. In de eerste tranche was de rijksbijdrage verdeeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 
Voorwaarde voor subsidie uit de tweede tranche was het hebben van een risicoanalyse. Ook moesten de aanvragers aangeven dat ze uiterlijk 31 december 2023 een uitvoeringagenda hebben. 
 
Vanaf de zomer van 2022 heeft een expertteam ondersteuning geboden aan ongeveer 90 overheden, vooral kleinere gemeenten, bij het opstellen van risicoanalyses en uitvoeringsagenda’s.
 
Voor meer informatie, zie de website over de investeringsimpuls.

Terug naar '2023'
Submenu openen

IenW keert 75 miljoen uit in tweede tranche investeringsimpuls

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven