Verslag van webinar Integrale aanpak rijden onder invloed

Wat kun je doen om ongevallen door alcohol- en drugsgebruik in jouw gemeente te voorkomen? Dat was de centrale vraag tijdens het webinar 'Integrale aanpak rijden onder invloed' van het Kennisnetwerk SPV op dinsdag 12 december 2023.


Aanleiding voor het webinar was het verschijnen van de handreiking voor gemeenten: Integrale aanpak van rijden onder invloed, eveneens van het Kennisnetwerk SPV. Tijdens het webinar stonden twee praktijkcases centraal waarbij sprake is van samenwerking tussen twee domeinen. Met het digitale treffen wilde het Kennisnetwerk met name gemeenteambtenaren informeren en inspireren over de vele mogelijkheden die er zijn om samen met andere partijen (en andere domeinen binnen de gemeente) het rijden onder invloed aan te pakken.
 

Opening

Wilma Slinger, auteur van de handreiking, opende het webinar namens het Kennisnetwerk SPV. De eerste bijdrage ging in op de omvang van het probleem en de databronnen die je kunt gebruiken om de opgave in beeld te krijgen.
 

Lysanne de Gijt, Databronnen rijden onder invloed, what’s in it for me?

Lysanne (Rijkswaterstaat/WVL en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gaf in haar presentatie inzicht in cijfers over het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Ze informeerde de deelnemers over de data die al beschikbaar zijn, het abstractieniveau daarvan, tegenstrijdigheden die er soms zijn in data en in welke data nog te verwachten zijn. De data worden gebruikt voor het maken van beleid, zoals voor de herijking van de BOB, en komen voort uit verschillende aselecte straatmetingen en vragenlijstonderzoeken.
Behalve de onderzoeken binnen de bestaande bronnen boort de rijksoverheid ook nieuwe bronnen aan. Zo is er het vragenlijstonderzoek Veilige Verkeersdeelnemers. Hierin kan straks bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt naar provincies. Ook heeft het ministerie van IenW inmiddels de Risicolens Rijden onder invloed ontwikkeld voor gemeenten. Op basis van bestaande data kan een gemeente bekijken of dit probleem ook binnen de eigen grenzen speelt. Dit geeft mogelijk input voor eigen onderzoek of uitwerking voor beleidsmaatregelen, waarbij ook de handreiking ‘Integrale aanpak van rijden onder invloed’ nuttig kan zijn.
Hoe groot het belang is van het aanpakken van rijden onder invloed, blijkt uit dit AD-artikel over het record aantal bekeuringen in 2023.   
 
Mocht je als gemeente interesse hebben om als pilotgemeente over dit onderwerp bevraagd te worden, laat het weten via info@kennisnetwerkspv.nl
 
Vragen uit de chat:
  • Hoe is de verhouding tussen het totale aantal onderzochte autobestuurders en de vermelde 2,5% van de bestuurders die onder invloed rijdt? – Dit is terug te vinden in het rapport van I&O research
  • Is bekend welk percentage van de personen onder invloed betrokken is geweest bij ernstige ongevallen? – De Broncijfers leveren geen informatie hierover. Niet iedereen komt op de spoedeisende hulp terecht, dus er is altijd een mate van onderschatting.
  • Hoe wordt het onderzoek Rijden onder invloed straks gedeeld met de verkeersveiligheidspartners? – Dit wordt vooraf met hen gedeeld. Partijen als ROV’s en provincies zijn al betrokken.
  • Wat wordt verstaan onder rijden onder invloed? – Er is gevraagd naar het gebruik dat meer is dan de wettelijke limiet. In het i-tje was dit nader uitgelegd. De vragenlijst is straks voor iedereen beschikbaar.
 

Amanda Flohr en Ruud Mesu, Zeeuwse BOB Sport campagne 

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, waar Amanda werkzaam is, heeft met de twee partijen VVN en JOGG-Teamfit van de Gemeente Middelburg een BOB-sport campagne opgezet met een risicogestuurde aanpak. Ook hier zijn de cijfers over rijden onder invloed hoog en de campagne heeft een breed bereik onder de doelgroep. Fase 1 bestaat uit onderzoek en een campagne door VVN en fase 2 door JOGG-Teamfit. In fase 3 zet de politie handhavingsacties uit. ROVZ biedt info aan over deze campagneaanpak via BOB-sport|ROVZ.
Ruud werkt bij de gemeente Middelburg als medewerker gezondheidsbeleid en is JOGG-Teamfit-coach. De JOGG-aanpak richt zich op het gezonder inrichten van de omgeving waar jongeren in verkeren. JOGG-Teamfit helpt sportclubs hierbij kosteloos en levert onder andere maatwerk op het thema alcohol. Het helpt als de bestuurder een richtlijn uitvaardigt voor verantwoord alcoholbeleid. Er zijn gezondere keuzes te maken, dus zoek als gemeente de interne samenwerking op met de afdelingen veiligheid, handhaving, gezondheid en een JOGG-Teamfit-coach, waarvan iedere provincie er een heeft. Zoek elkaar op!
Bekijk hier de presentatie van Amanda en Ruud. 
 
Vragen uit de chat:
  • Hoe om te gaan met sportlocaties/verenigingsbesturen die niet willen meewerken? Ruud: "Wij steken energie in het gesprek met besturen, maar als zij niet willen houdt het op. Je moet je als bestuur bewust zijn van je uitstraling. Nieuwe leden en hun ouders vinden dit belangrijk, dit hoort bij een sportclub van de toekomst."
 

Danielle van Pareren, ‘Skip die trip’

Daniëlle is als projectleider werkzaam in Oost-Brabant voor het project Skip die trip. 32 gemeenten hebben binnen de diverse beleidsterreinen (gezondheid en veiligheid) samenwerking gezocht op het thema denormalisering van drugs. Het is een vierjarig project, het derde projectjaar loopt nu. Bij de start is een grootschalige monitor onder 11.000 jong volwassen respondenten uitgezet. Deze hielp in de opbouw van het project om goede interventies te kunnen organiseren. Drugsgebruik in het verkeer wordt in de volgende monitor in 2024 belicht. Alle gegevens uit het onderzoek zijn openbaar en zijn terug te vinden op de website Skip die trip.
Eén van de interventies is specifiek gericht op evenementen. Samen met een brede groep partners is gekeken naar hoe het vergunningsproces van een evenement is te ondersteunen met informatie over het denormaliseren van gebruik van alcohol en drugs. Dit heeft geleid tot een leidraad Denormalisering drugs bij evenementen. De bedoeling is om de opgedane ervaringen te vertalen naar de reguliere horeca en het sport- en verenigingsleven.
De samenwerking heeft de ogen geopend. Het is niet vanzelfsprekend dat verschillende domeinen binnen een gemeenten samenwerken, dit kan en moet anders! Gelukkig is er breed bestuurlijk draagvlak om interventies verder te kunnen brengen. Preventie zonder repressie is tandeloos, repressie zonder preventie is eindeloos.
Bekijk hier de presentatie van Danielle.
 

Discussie

Het webinar eindigde met discussie en opmerkingen van deelnemers: 
Regionale organen verkeersveiligheid stimuleren vaak lokale initiatieven. Marco Wigbers van het ROV Oost Nederland/Overijssel legde uit dat zijn ROV, samen met gemeenten, vooral insteekt op het centraal afstemmen van de inkoop en het programmeren van activiteiten op preventie om een stevige vraag in de markt te zetten. In het kader van het SPV liggen er voldoende uitdagingen, dus er mag een tandje bij. De verbinding zoeken om tot samenwerking te komen blijft nodig!
 
Vragen uit de chat:
  • Het ministerie heeft Trendbrekers Verkeersveiligheid uitgevoerd, waar rijden onder invloed ook één van de thema’s was. Een nieuwigheid is dat nieuwe auto’s een aansluiting voor een alcoholslot moeten hebben. Hier is mogelijk ook winst te behalen.
Bekijk het webinar hieronder terug

Terug naar '2023'
Submenu openen

Verslag van webinar Integrale aanpak rijden onder invloed

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven