Vijf maatregelen die we nú kunnen nemen

Het kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat daarbij om concrete en samenhangende maatregelen op basis van bestaande kennis, waarmee het fundament van het verkeerssysteem op orde kan worden gebracht.


Het gaat hierbij om het afmaken van effectieve infrastructurele maatregelen, maatregelen die de veiligheid van de grote groepen fietsers en ouderen in het verkeer vergroten en effectieve verkeershandhaving. De uitwerking hiervan staat in de notitie 'Investeren in verkeersveiligheid: vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen' van het Kennisnetwerk SPV.

Voor het doel 'op weg naar nul slachtoffers in 2050' uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is een aanzienlijke daling nodig in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden: zo’n 11% per jaar. Deze ambitie vraagt forse investeringen, globaal 15 miljard euro tot 2050. Om dit in perspectief te plaatsen: de jaarlijks terugkerende maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid zijn ongeveer 14 miljard euro per jaar.

Om grip te krijgen op verkeersveiligheid, is in het SPV afgesproken dat regio’s risicoanalyses uitvoeren en op basis daarvan uitvoeringsprogramma’s opstellen. Regio’s zijn daar in 2019 mee begonnen. Deze risicoanalyses vergen echter meer tijd, menskracht en specifieke data dan op dit moment bij regio’s voorhanden zijn. We hoeven echter niet te wachten op deze risicoanalyses om aan de slag te gaan. Ook nu al kunnen we effectieve maatregelen treffen op straat om het fundament van de verkeersveiligheid op orde brengen. In 'Investeren in verkeersveiligheid' beschrijft het Kennisnetwerk SPV vijf maatregelen:

  1. Verkeersveilige woonwijken: bescherm voetgangers en fietsers door goed ingerichte 30km/uur-wegen.
  2. Veilige fietsinfrastructuur: bescherm fietsers door hen te scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50- en 80km/uur-wegen.
  3. Veilige fietsinfrastructuur: behoed fietsers voor ernstig letsel door een veilig ingerichte fietsinfrastructuur.
  4. Veilig ingerichte 60- en 80km/uur-wegen: maak het verkeer buiten de bebouwde kom veiliger.
  5. Effectieve verkeershandhaving: verklein risico’s op ongevallen met een hogere, risicogestuurde controlekans.
Van deze maatregelen wordt onder andere behandeld wat de relevantie ervan is, welke beleidsdoelstelling eraan gekoppeld kan worden, welk verkeersveiligheidseffect verwacht mag worden en welke kosten de maatregel met zich meebrengt.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Vijf maatregelen die we nú kunnen nemen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven