Van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma, hoe doe je dat?

Gemeenten en regio’s zijn dit jaar aan de slag gegaan met risicoanalyses over de verkeersveiligheid in hun gebied. De volgende stap is de vertaling hiervan naar een uitvoeringsprogramma. Hoe doe je dat? De provincie Noord-Holland, RMO Noord-Limburg en het Kennisnetwerk SPV namen zo’n 60 deelnemers hierin mee tijdens een webinar op 16 juni.


De bijdragen van het Kennisnetwerk SPV en van de provincie Noord-Holland tijdens het webinar gaan vooral in op het proces van analyse naar uitvoeringsprogramma. Daarop volgen twee presentaties (van het Kennisnetwerk en RMO Noord-Limburg) die specifiek het stellen van doelen in het plan als thema hebben.
 
Twee polls aan het begin van het webinar laten zien dat 36% van de aanwezige overheden hun risicoanalyse voor de zomer klaar heeft. Het merendeel rondt deze later dit jaar af. Dit webinar is dus qua timing zeker niet te laat. Verder heeft de helft van het aantal deelnemers geen ervaring met het schrijven van een beleidsplan, dus de introducties vanuit het Kennisnetwerk over het stellen van doelen in het uitvoeringsprogramma is geen overbodige informatie.


Het uitvoeringsprogramma, Charlotte Bax (Kennisnetwerk SPV)
Charlotte geeft in haar openingsverhaal een beeld van de inhoud van de Kennisnetwerk-publicatie over het uitvoeringsprogramma. De meeste deelnemers zijn nog bezig met de risicoanalyses. Daarnaast is het de bedoeling om uitvoeringsprogramma’s (beleidsplan met een concreet doel erin) te maken en de daarbij passende maatregelen te noemen.
 
Welke maatregelen horen bij de doelstellingen die je al hebt staan? Vooral voor de deelnemers die nog geen beleidsplan hebben opgesteld is deze informatie waardevol. Ambitieuze tip: kijk nu nog niet naar het beschikbare budget. Bepaal aan de hand van de risicoanalyse de effectieve slachtoffer-besparende maatregelen voor de gebieden die nog niet goed zijn ingericht. Zorg ervoor dat die maatregelen inpasbaar zijn in een gemeente/netwerk. De boodschap is: kijk verder dan je huidige beleidsplan. Wat heb je echt nodig voor 0 verkeersslachtoffers in 2050?


 
De inzet van de provincie, Annemiek van de Weerd (provincie Noord-Holland)
Annemiek heeft veel gedaan binnen de provincie om alle gemeenten mee te nemen in het SPV. Als goed voorbeeld hoe dit tot resultaat heeft geleid noemt zij hoe de gemeente Opmeer in het gemeentelijke vervoerplan het stappenplan heeft gebruikt om meer handen en voeten te geven aan de risicoanalyse en de koppeling met het uitvoeringsprogramma.
 
De investeringsimpuls van het Rijk geeft ook extra mogelijkheden. De provincie heeft al een subsidieregeling voor dezelfde maatregelen die door het Rijk werden gesubsidieerd. Tot op heden kon er niet worden gestapeld met subsidies maar Noord-Holland geeft die mogelijkheid wel. Bij het Rijk kun je 50% voor infrastructurele maatregelen aanvragen en daar een andere subsidie van 40% bij optellen. Dus 90% subsidie voor verkeersveilige inframaatregelen. Gemeenten zien dat als kans om verkeersonveilige situaties aan te pakken.
 
Vragen

 • Uit gesprekken met burgers kunnen er andere prioriteiten uit de bus komen dan bij de risicoanalyse. Hoe ga je hiermee om? Charlotte: Input van burgers valt onder subjectieve verkeersveiligheid en kun je meenemen in de risicoanalyse. In de fase van het maken van het beleidsplan en uitvoeringsprogramma kun je daarnaast de uitkomsten van de risicoanalyse goed gebruiken om in gesprek te gaan met burgers. Hier ligt een rol voor de gemeenten omdat zij dicht bij de inwoners staan. De provincie kan hierin ondersteunen.
 • Is het mogelijk een uitdraai te genereren uit het VVN-participatiepunt als input voor de risicoanalyse? Dit is mogelijk. Freek Smit van VVN geeft aan dat VVN per provincie een uitdraai maakt van de meldingen die de afgelopen jaren zijn binnengekomen en welke doelgroepen veroorzaker of benadeelde zijn. De ruwe excel-data is ook op gemeentelijk niveau beschikbaar.
 • Risico’s worden verschillend beschreven. Hoe gaan we hiermee om? Dit hangt af van de beschikbare data. Meetbare cijfers en risico’s binnen een gemeente kunnen goed in de risicoanalyse worden opgenomen. Bij kleinere gemeenten is dit wat lastiger, vooral uit financieel oogpunt. Hier bieden landelijke trends uitkomst.
 • Hoe intensiveer je het handhavingsoverleg? Noord-Holland probeert altijd de lokale politie en het OM aan te haken. Sinds kort organiseert de provincie ook vier keer per jaar regulier overleg met politie en OM om bij te praten en te bekijken hoe de verdeling is. Verder probeert de provincie verkeersveiligheid via de bestuurlijke tak in alle driehoeken te bespreken. Een basispresentatie en een aantal ambassadeurs helpen hierbij.



Doelen en doelstellingen, Charlotte Bax (Kennisnetwerk SPV)

Als inleiding op het verhaal van RMO Noord-Limburg vat Charlotte nog beknopt samen op welke niveaus je doelen kunt stellen in je plannen.
Het bepalen van doelen is belangrijk, want:
 • ze geven richting aan je beleid
 • je kunt ze monitoren
 • Je kunt je beleid hierna bijstellen en nieuwe doelstellingen bepalen.
Ook internationaal is aangetoond dat landen die een doelstelling hebben beter presteren op het gebied van verkeersveiligheid. Zie als instrument de piramide in de presentatie. Conclusie in dit verhaal: stel doelen op meerdere niveaus en vooral ook haalbare doelen.
 

Het SPV Uitvoeringsprogramma, Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg)
Peter neemt in zijn presentatie de deelnemers mee in de Limburgse aanpak waarbij herkenbare thema’s zijn vastgesteld. Het is één aanpak voor heel Limburg waar alle partijen aan meewerken. Op dit moment is Limburg in de fase om specifieke doelen vast te stellen op verschillende thema’s en Peter laat daar een voorproefje van zien.
 
Vragen
 • Ben je als gemeente verplicht om een nieuw uitvoeringsprogramma op te stellen aan de hand van de risicoanalyse, of mag je ook wachten tot je huidige GVVO verlopen is? In het startakkoord is afgesproken dat de uitvoeringsplannen worden gemaakt in 2020, maar dat is niet verplicht.
 • Mag het uitvoeringsplan behalve per gemeente ook per provincie worden gemaakt? Dit kan allebei.
 • Hebben de gemeenten binnen Noord-Limburg voldoende capaciteit en budget om de gestelde doelen te behalen? Verkeersveiligheid krijgt op gemeentelijk niveau meer aandacht vanwege de investeringsimpuls. In de fase van het uitvoeringsprogramma zal moeten blijken wat overheden daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Faseer je plan, zodat je de uitvoering kunt uitsmeren over meerdere jaren.
 • Kan de aanvraag voor de investeringsimpuls ook op beide niveaus? De aanvraag moet op gemeentelijk niveau worden ingediend. De uitleg over de investeringsimpuls staat nu ook op deze website. Hiernaast houdt het ministerie van IenM twee webinars. De eerste wordt gehouden op 22 juni en de tweede op 29 juni. Daarin kunnen alle vragen over de investeringsimpuls worden gesteld. Het ministerie heeft een aparte website gelanceerd over de investeringsimpuls.
 • Is er geen gevaar dat wegens tijdsdruk minder doordachte plannen worden ingediend? De criteria voor de subsidietoekenning zijn scherp en er wordt gewerkt met de menukaart voor effectieve maatregelen. Naar verwachting hebben de plannen die worden ingediend sowieso een effect op de verkeersveiligheid. De tweede tranche gaat meer de koppeling leggen met de risicoanalyse en de 10% bijdrage voor innovatieve projecten.
 • Staat de investeringsimpuls los van de risicoanalyse? Het opstellen van een risicoanalyse is een losse actie om de verkeersveiligheid een extra push te geven. Effectieve maatregelen die je nodig hebt voor de subsidieaanvraag passen wel één op één in je analyse.

Ter afsluiting geeft Robert Coffeng van de Antea Group nog een toelichting op de opdracht van het ministerie voor Antea en Royal HaskoningDHV om te helpen met de uitvoeringsprogramma’s. Via deze pagina kun je je aanmelden als je hulp nodig hebt. Beide organisaties hebben ook ondersteuning geboden bij het opstellen van risicoanalyses.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma, hoe doe je dat?

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven