Percentage 30km/uur-wegen kan nog flink omhoog

Na toepassing van het CROW 'Afwegingskader 30 km/uur' kan het percentage 30km/uur-wegen binnen de bebouwde kom op termijn oplopen naar ongeveer 80%. Tien procent meer dan nu. Van de huidige 50 km/uur-wegen zou ongeveer 40% naar 30 km/uur kunnen gaan. Dat blijkt uit een quick scan van SWECO in opdracht van het ministerie van IenW.


Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vermeldt de quick scan in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het commissiedebat Verkeersveiligheid en Wegen van 6 december 2022 wilde de Kamer meer duidelijkheid over de gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur, de GOW30.   
 
Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks) memoreren in een motie van april 2022 dat ongeveer 80% van de Nederlandse verkeersslachtoffers valt op 50km/uur-wegen. En: in geval van een aanrijding op een 30km/uur-weg is de overlevingskans 90% groter dan bij een aanrijding op een 50km/uur-weg. Bovendien is in het coalitieakkoord afgesproken dat in overleg met gemeenten wordt bezien waar de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom kan worden verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 

Gebiedsinrichtingskenmerken

De twee Kamerleden verzochten de minister in hun motie om CROW zo snel mogelijk opdracht te geven gebiedsinrichtingskenmerken uit te werken voor de GOW30. Daar is CROW inmiddels mee bezig. Het kennisplatform heeft een breed samengestelde werkgroep ingesteld, bestaande uit ervaringsdeskundigen bij gemeenten, SWOV, Fietsersbond, ANWB, ov-concessieverleners, VVN, Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), politie en RWS/IenW.
 

Kennis en ervaring

De rol van de werkgroep is vooral om kennis en ervaring in te brengen en tussentijdse concepten te toetsen. Verschillende vraagstukken worden besproken, zoals wat een herkenbare en geloofwaardige inrichting kan zijn, hoe om te gaan met mogelijke effecten op de rijtijden van het ov en nood- en hulpdiensten en hoe om te gaan met handhaving als sluitstuk bij het nieuwe wegtype GOW30.
 
Met de inrichtingskenmerken GOW30 krijgen wegbeheerders heldere handvatten om 30 km/uur in te kunnen stellen op grijze gebiedsontsluitingswegen en op gebiedsontsluitingswegen die niet veilig kunnen worden ingericht. Op het moment dat CROW de inrichtingskenmerken in een publicatie heeft vastgesteld, kunnen ze door wegbeheerders worden toegepast in de praktijk.
 

Evaluatiestudies

CROW en SWOV benadrukken wel dat wegbeheerders evaluatiestudies moeten uitvoeren om de inrichtingskenmerken te toetsen in de praktijk. Dan wordt zichtbaar wat gemeenten werkelijk bereiken met de inrichtingskenmerken GOW30. Voor de evaluatiestudies kunnen wegbeheerders gebruikmaken van het door SWOV opgestelde Stappenplan evaluatie GOW30
 
Als er voldoende praktijkervaring is opgedaan en evaluatiestudies zijn uitgevoerd neemt CROW de (eventueel aangepaste) inrichtingskenmerken op in een richtlijn. De CROW-publicatie met de inrichtingskenmerken van de GOW30 is naar verwachting in het voorjaar van 2023 gereed.

Download hier het Afwegingskader 30 km/uur van CROW.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Percentage 30km/uur-wegen kan nog flink omhoog

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven