Verslag van webinar Verkeersveiligheidsdata: vinden, gebruiken en monitoren

Het Kennisnetwerk SPV hield op 4 april een webinar over verkeersveiligheidsdata, samen met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata. Onderdeel van het programma was de lancering van de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid, de SPI-monitor.


Eric de Kievit (Kennisnetwerk SPV), John Pommer en Paul Schepers (Taskforce Verkeersveiligheidsdata) en Jan Maarten van den Berg (Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata - NTM) gaan in gesprek met de bijna honderd deelnemers (van voornamelijk overheden) vanuit de CROW-studio in Ede. Ze praten de belangstellenden bij over het proces om te komen tot een complete datahuishouding eind 2024. Er zijn al grote stappen gezet, maar er is nog veel te doen. De uitgangspunten staan in deze plenaire presentatie
Jan Maarten van den Berg, John Pommer en Eric de Kievit geven aan de hand van dezelfde presentatie uitleg over hun organisaties en de rollen die zij vervullen. Een infographic laat zien hoe het hele proces in elkaar steekt. In het plenaire deel van dit webinar gaat extra aandacht uit naar de lancering van de SPI-Monitor.
 

Deelsessies

Marlous Hovestad en Noor Vos van NTM – wat is jouw (data)behoefte?
Een ding is zeker: datakwaliteit is belangrijk, volgt uit de presentatie van Marlous Hovestad. 88% van de deelnemers aan de deelsessie (voornamelijk adviseurs en beleidsmedewerkers) beoordeelt eerst de data voor het gebruik. Datakwaliteit lijkt dus logisch. Maar waarop beoordelen ze de data dan? Betrouwbaarheid is het belangrijkste motief, blijkt uit de Mentimeter-peiling. “Meetfouten zijn snel genoeg gemaakt”, geeft een van de deelnemers aan. “Die moet je eruit filteren om de data betrouwbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan extreme snelheden.” 
De discussie gaat ook over actualiteit. Om data te kunnen gebruiken, mogen ze niet te oud zijn. Tegelijkertijd kunnen we oude data wel goed gebruiken om ontwikkelingen bij te houden, horen we als tegengeluid.  Er komt altijd een moment waarop de gebruiker beoordeelt of de data goed genoeg zijn. Maar wanneer zijn data ‘goed genoeg’? Een van de deelnemers heeft daar een duidelijk antwoord op: “Als 80 tot 90% klopt.” Dat lijkt een duidelijk punt op de horizon: NTM gaat ermee aan de slag!
Als bronnen voor data poppen veel termen en namen op. Het Nationaal Wegenbestand wordt genoemd, maar ook data van Cyclomedia, Analytics en eigen data. Aan de orde komen verder gegevens over intensiteiten, fietspaden, snelheden en wegbeheer. 
 
Risicogestuurd en datagedreven verkeersveiligheidsbeleid, hoe doe je dat?  – Letty Aarts (SWOV)
In hun presentatie over de risicogestuurde aanpak gaan Letty Aarts en Eric de Kievit van het Kennisnetwerk SPV kort in op de stappen van de risicogestuurde aanpak. Daarbij leggen ze de relatie met de zojuist gelanceerde SPI-monitor. Bij welke stappen kan deze monitor worden benut? Via Mentimeter geven de aanwezigen aan hoever ze zijn met het opstellen van risicoplannen en welke databehoefte ze ervaren. Er blijkt vooral behoefte aan informatie over de risico-indicatoren Veilige verkeersdeelnemers en Veilige infrastructuur. Enkele aanwezigen lichten de informatiebehoefte toe.
 
Innovatie: samenwerking met de markt – Paul Schepers (Taskforce Verkeersveiligheidsdata) en Mirelle Peters (NTM)
De deelsessie start met een presentatie over het innovatietraject van de Taskforce Verkeersveiligheidsdata: doel, afbakening, proces en rol van de markt. Een groot deel van het innovatietraject richt zich op het vinden van inwinmethoden voor infrastructuurkenmerken, vooral fietspadkenmerken. Op de road map van de taskforce zijn deze aangeduid met een donkergroene kleur. 
Er ontstaat discussie over het feit dan dat het innovatietraject veel tijd kost. Deelnemers stellen voor om te versnellen door de markt anders in te zetten. Bied marktpartijen bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich te richten op een klein deel van de puzzel qua kenmerk of geografisch gebied. Wellicht is een prijsvraag een optie. De deelnemers realiseren zich ook dat het een zoektocht is om een aanpak te vinden die past in de aanbestedingsregels.
Alle deelnemers die erop reageren zijn het eens met de stelling 'Eigenlijk zouden wegbeheerders verplicht moeten worden om de gegevens vast te leggen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)', bijvoorbeeld door aan te geven dat het goed is om hier zoveel mogelijk uit te halen en aan te sluiten op de inwinprocessen die hiervoor al bestaan. Deelnemers geven aan het liefst te werken vanuit een sector-overstijgende visie. Een andere suggestie is om bij oplevering van nieuwe infrastructuur gegevens aan te leveren, bijvoorbeeld volgens het Bouw Informatie Model (BIM). En waar het al bedacht is te koppelen aan de processen ernaartoe. 
 
De netwerkanalyse van de provincie Utrecht – Anco Verstraaten (provincie Utrecht) en Emiel Soffers (Arcadis)
In deze deelsessie presenteren Anco Verstraaten en Emiel Soffers de netwerkanalyse van de provincie Utrecht. Aan de orde komen voorbeelden, samenwerkingen, maar ook toekomstige (data)obstakels. Dit alles leidt tot drie bevindingen:
  • Ongevallendata zijn en blijven belangrijk: als verificatie en als basis. 
  • Open data helpen bij de eerste verkenning, maar zijn niet altijd lokaal toepasbaar.
  • Provincies moeten lokale overheden helpen bij het risicogestuurd werken. En lokale overheden moeten de SPI-monitor van het Kennisnetwerk SPV raadplegen.
Open vragen(half)uur
John Pommer en Jan Maarten van den Berg staan paraat om algemene vragen te beantwoorden.
Vraag
Hoe kunnen kleine gemeenten aanhaken op deze complexiteit? Dit kan door aansluiting op de Regionale Data Teams (RDT’s), het ministerie bekijkt hoe de governance verder is op te tuigen. De vindbaarheid voor de gebruiker is eveneens belangrijk. Tools zoals de SPI-monitor moeten ook voor de kleinere gemeenten toegankelijk zijn. 
Antwoord:
De monitor is voor iedereen beschikbaar. In de monitor komen ongevalsdata vanuit BRON, die het aanmaken van een account voorschrijft. Alle data kunnen in principe worden gedownload, op enkele uitzonderingen na, waaronder snelheidsdata. Het dashboard is in principe gemaakt voor de decentrale overheden. Ingenieursbureaus, belangenpartijen, marktpartijen kunnen een aanvraag voor ontsluiting van de data indienen via de decentrale overheden. Accounts worden niet rechtstreeks verstrekt aan marktpartijen. Wel komt er een demoversie beschikbaar met alle functionaliteiten voor marktpartijen.
 
Plenair – Terugkoppeling, vragen en discussie
In het laatste deel van het webinar koppelen de moderators de bevindingen uit de deelsessies terug. Uiteraard worden ook nu zoveel mogelijk vragen van deelnemers beantwoord. De inbreng tijdens het webinar is erg nuttig, maar wensen, ideeën en suggesties zijn uiteraard altijd welkom. Neem contact op via info@kennisnetwerkspv.nl.
 
Bekijk het webinar terug via deze link.
 
Vervolg
Op dit webinar komt een vervolg, dus houd onze mediakanalen in de gaten. Volg ons via:
LinkedIn Kennisnetwerk SPV
LinkedIn Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata
Website Kennisnetwerk SPV
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk.
 
Drie samenwerkende organisaties
Het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) – een samenwerking tussen CROW en SWOV – is in 2019 in opdracht van het ministerie van IenW gestart om de verkeersveiligheidsrisico’s in Nederland beter in kaart te brengen. Het Kennisnetwerk helpt decentrale overheden bij het ontwikkelen van hun risicogestuurde aanpak om daarmee het aantal verkeersslachtoffers fors terug te dringen. Hiertoe heeft het Kennisnetwerk risico-indicatoren of SPI’s (Safety Performance Indicators) opgesteld. Het ontwikkelt en beheert de SPI-Monitor, een landelijke monitor gevuld met risico-indicatoren. De Taskforce Verkeersveiligheidsdata houdt zich in samenwerking met het Nationale Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van de benodigde data voor alle partijen die verkeersveiligheidsanalyses uitvoeren, bijvoorbeeld voor het vullen van de monitor. NTM gaat een steeds grotere rol spelen in het toegankelijk maken van de data.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Verslag van webinar Verkeersveiligheidsdata: vinden, gebruiken en monitoren

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven