20 - Verlaging van de snelheidslimiet -> effectief

Snelheid is een van de belangrijkste risico-indicatoren voor verkeersveiligheid. Een verlaging van de snelheidslimiet – permanent of tijdelijk – zorgt voor een significante vermindering van het aantal dodelijke en ernstige ongevallen.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid

 
Snelheid en verkeersveiligheid
Veel automobilisten rijden – bewust of onbewust – te hard: sneller dan de snelheidslimiet, of te snel voor specifieke omstandigheden zoals mist of spitsdrukte. Bij een hogere rijsnelheid is de remweg langer, de benodigde reactietijd korter en een eventuele botsing harder. Een te hoge snelheid vergroot daarmee de kans op verkeersongevallen en de kans op een ernstige afloop daarvan. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke verkeersongevallen (mede) veroorzaakt door te snel rijden.
 
Verlaging van de snelheidslimiet
Een verlaging van de snelheidslimiet zorgt dat de gemiddelde snelheid op de betreffende weg omlaag gaat. Dat heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Het aantal – met name dodelijke of ernstige – ongevallen op die weg neemt daardoor significant af. De positieve effecten lijken groter op auto(snel)wegen en andere wegen met een hogere snelheidslimiet. Ook lijken de effecten op wegvakken van wegen buiten de bebouwde kom (gebiedsontsluitingswegen) groter dan op kruispunten.
 
Een verlaging van de snelheidslimiet kan permanent worden ingevoerd of tijdelijk, bijvoorbeeld tijdens specifieke weersomstandigheden of wegwerkzaamheden.
 
Veilige en geloofwaardige limiet
Het effect van de maatregel is voor een belangrijk deel afhankelijk van de geloofwaardigheid van de limiet. Dat wil zeggen dat ook de nieuwe limiet aansluit bij de verwachtingen die het wegbeeld oproept. De nieuwe snelheidslimiet moet bovendien veilig zijn. Welke snelheid veilig is, hangt af van de functie van de weg en – daarmee samenhangend – van de samenstelling van het verkeer.
 
Verantwoording
Een grote hoeveelheid Nederlands en buitenlands onderzoek laat zien dat een verlaging van de snelheidslimiet de verkeersveiligheid vergroot. Het positieve effect geldt met name voor dodelijke en ernstige ongevallen. Negatieve effecten zijn niet gevonden.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).
 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven